زنان بازی بسکتبال بین ایالات متحده آمریکا و ایران, همگروهی