مهارت های ارتباطی مدرن در بیمه معلم یک نویسنده شکست خورده است.