این مربی تیم ملی است که به احتمال زیاد برای قطع همکاری با ایران پاسخ داد