رئیس جمهوری افغانستان:همکاری های منطقه ای بر اساس شناسایی فقر و بیکاری وجود دارد