سرگذشت هیجان انگیز کاپلوی بزرگ ؛ از ابتدای را تا بازنشستگی!