سامان بازی, مقدس یک در لیست خرید hominem رنجرز انگلستان