شورولت کلرادو ZR2 بایسون، حریف سرسخت تاکوما TRD Pro