نیکبخت: خامه اگر "ترسو". یکی در مقابل ارتش ایستادن نیست