بازیکن پرسپولیس : زمان می خواهم تا به شرایط گذشته برگردم