از همه علامت های تجاری از تلفن همراه تا پایان سال جاری منوط به ثبت نام