اختلال در پیش فروش جدید سکه/ شعب: بخشنامه نیامده است