از هشدارهای وزارت بهداشت در پی وخیم تر شدن آلودگی هوا