فیلم/ خرید عبور از مرحله یکی از زائران از زمین طرفداران