او گفت: با حضور رئیس جمهوری ترکیه و عربستان سعودی در سوریه