غلظت گرد و غبار اهواز در ایران است. ۵۷ برابر حد مجاز!