گالری فروش کار چند نسل از هنرمندان معاصر ایران برگزار خواهد شد