عملیات حیاتی شفر در گرداب کریمی/ مصاف حساس قهرمان و پدیده لیگ در آزادی