سه هوشمند ران گوی تیز ، در آشپزخانه احساس تنهایی نمی