روسیه پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا و متحدانش درباره سوریه را وتو کرد