وعده داده شده برای بازگرداندن خانه های تاریخی به فهرست آثار ملی