ادامه جنجال است تهیه کننده "قرعه کشی" و ابراهیم به مواد مخدر متولد شد