آغاز رای گیری کارکنان و مردم از جایزه بین المللی"باروت"