حتی آزادی کامل بیت المقدس در کنار "حزب خدا" ایستاده