توضیح هوا در مورد عدم وجود آشپز قاضی برای تیم ملی فوتسال