آغاز این پروژه به ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی راینر پتروشیمی بصری