فیلمبرداری "دختر گمشده" پایان سال هنوز/ تصاویر جدید