مشکل این است که استفاده از ' در دفتر می تواند راه حل