با این استدلال که انتهای خطوط در گروه کر رئیس باشگاه رئال!