خطاب به دانش آموزان برانکو : آره من نیست که شما کارت های غیر ضروری و غیر منطقی تماس