بررسی زندانی از پزشک دانشکده مقامات وزارت دادگستری