روایت سایت باشگاه الریان از آخرین تمرین شاگردان لادروپ قبل از رویارویی با استقلال