پانزدهمین روز متوالی پایتخت در شرایط غیر بهداشتی شد