بمب خبری ” استقلال ” منفجر شد ! حضور این ستاره جذاب در ” استقلال ” قطعی شد !