در جشنواره فیلم فجر; پایان پایین تر از برش به تکرار رویداد