رحمان رضایی رسما کارش را با یک نیروی جدید شروع به شیراز