برای تعیین قیمت آب و برق به وزارت نیرو اختصاص داده بود