نه: نیروهای ایالات متحده به افغانستان و حمل و نقل آنها را!