۳راهبردجدید مهارتی/مهارت آموزی متناسب با نیاز بازار کار استانی