ایران: کمیته وضعیت اقتصادی در بازار ارز به مجلس نشان می دهد