پیشنهاد ویژه: پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از نقش خود در انتخابات پارلمانی عراق