آواز فارسی از شهرام ناظری و نوشته شده توسط حافظ ناظری روی صحنه رفتن