جلالی: گسترش فولاد بسیار خوب کنترل ما هستند/ ما زیر زمین گفت: من نگران نباشید