استقبال سازمان ملل از اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی افغانستان