ایران با این سوال شرکت کننده در شکل گیری معنوی از دولت می دهد