رژیم صهیونیستی برای کشتار معترضان فلسطینی برنامه ریزی کرده بود