آمریکا به خاطر دیدار با ولیعهد سعودی عذرخواهی کردند