قانون های عجیب و باورنکردنی که تنها در ژاپن امکان پذیرخواهند بود