اینفوگرافی است. آمار فوق العاده از پایداری در برابر حریف در قطر!