آقای ملاقات! هر کس می داند مجبور به استعفا شد. 'صفات بگویید