ظریف در اجلاس سران در بازسازی عراق که به میزبانی کویت در اهمیت یادگیری